ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 62 เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
01 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 Summer School