คณะผู้บริหาร

นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวิชาญ มากอยู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา