10 คนเก่งสอบ O-NETเต็มร้อย!!!

วันที่ 05 เม.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 480
คะแนนสอบ O-net ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คนเก่งนานาชาติ สอบ O-NET เต็มร้อย!!!
สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ด.ช.พงศ์วิชญ์ เตติรานนท์
2. ด.ช.ณฐกร วงศ์พิพันธ์
3. ด.ญ.จินตภัทร กาฬสุวรรณ
4. ด.ญ.ญาณิศา ไกรสิทธิ์
5. ด.ญ.สิดารัศมิ์ นาคปลัด
6. ด.ญ.อินท์ชลิตา ทองขุนดำ
7. ด.ช.พชร อัศวผดุงสิทธิ์
8. ด.ช.พรภวิษย์ ทองเกลี้ยง
9. ด.ญ.ณัจฉรียา พุ่มบุญฑริก
สอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. ด.ช.พรภวิษย์ ทองเกลี้ยง