รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ2560

วันที่ 05 เม.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 507

14 คนเก่งนานาชาติ รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ2560(รอบสอง ระดับประเทศ)
3 เหรียญทอง 6เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดงและ 1 รางวัลชมเชย


รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) ดังนี้  
(เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง)
วิชาคณิตศาสตร์

1.       ด.ช.พชร อัศวผดุงสิทธิ์ เหรียญทอง
2.       ด.ช.กษิดิ์เดช  จูห้อง เหรียญทองแดง
3.       ด.ช.ปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ เหรียญทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร์
1.       ด.ช.พงศ์พิชญ์ เตติรานนท์ เหรียญทอง
2.       ด.ช.พรภวิษย์ ทองเกลี้ยง เหรียญทอง
3.       ด.ช.ชานน ฉัตรพรจรัส เหรียญเงิน
4.       ด.ญ.ญาณิศา ไกรสิทธิ์  เหรียญเงิน
5.       ด.ช.พงศ์พัทธ์ เตติรานนท์ เหรียญเงิน
6.       ด.ช.พงศ์วิชญ์ เตติรานนท์ เหรียญเงิน
7.       ด.ช.รภัทร ชื่นสุวรรณ เหรียญเงิน
8.       ด.ญ.วาสิตา ด่านสกุล เหรียญเงิน
9.       ด.ญ.ณัจฉรียา พุ่มบุญฑริก เหรียญทองแดง
10.   ด.ช.ปวีณ์ ขำวิจิตร เหรียญทองแดง
11.   ด.ช.ณฐกร วงศ์พิพันธ์ รางวัลชมเชย

และ3  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1.       ด.ช.พชร อัศวผดุงสิทธิ์  
2.       ด.ช.พงศ์พิชญ์ เตติรานนท์  
3.       ด.ช.พรภวิษย์ ทองเกลี้ยง  
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมศิลปะของน้องๆชั้น ป.1 คือการทำภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ธรรมชาติ เช่น ผลไม้แกะสลัก ใบไม้ เปลือกหอย เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวประกอบกับการใช้สายตา เพราะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพระบายสี หรือการประดิษฐ์ต่างๆ เด็กต้องคอยหยิบจับสีหรือวัสดุเพื่อวาดระบาย ในขณะที่ตาต้องคำนวณพื้นที่สัมพันธ์ไปกับความคิดว่าจะพิมพ์ภาพไปในทิศทางใด โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กได้ใช้วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด และลงมือปฏิบัติอย่างอิสระ สอดคล้องก้บการเรียนรู้และเพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และระหว่างนักเรียนกับครู รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและร่วมมือกัน โดยมีครูคอยเป็นผู้กำกับดูแลกระตุ้นให้แรงเสริม การสร้างสรรค์ชิ้นงานทางศิลปะยังก่อให้เกิดสมาธิ เพราะเวลาคิดจินตนาการนั้น เด็กๆ จะเกิดความเพลิดเพลิน เป็นอิสระ และผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ และรองนายกเทศมนตรี นายมาโนช เสนพงศ์ ที่อนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายครุภัณฑ์การศึกษาของนักเรียนแผนก English Program จากโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง มายังโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทำให้โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนแผนก English Program ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ( 1 พฤศจิกายน 2556 นี้ )
วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธี การประชุม ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อ เตรียมจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ.ห้องประชุมโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช