กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญดา หนูพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางธัญชนก จันทรศร
ครู คศ.3

นางอมรรัตน์ แรกรุ่น
ครู คศ.3

นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวจารุณี พรหมอนุมัติ
ครู คศ.3

นางพรขนิษฐ์ นาคสุวรรณ์
ครู คศ.3