กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธัญชนก จันทรศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอมรรัตน์ แรกรุ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวขนิษฐวรรณ ไตรสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนาฎตินันท์ แซ่ลิ่ม
ครูอัตราจ้าง

Mrs. Dina Luz Bingco
ครูต่างประเทศ

Mr. Rojan Gautam
ครูต่างประเทศ

Mr. Rudi Meek
ครูต่างประเทศ

Mr. Roberto Chitarrari
ครูต่างประเทศ

Mr. Mohab Haddad
ครูต่างประเทศ

Miss Precious Dee Bingco
ครูต่างประเทศ

Mrs. Jaira Valmoria
ครูต่างประเทศ

Miss Rianna Mae Tadem
ครูต่างประเทศ

Miss Marife Molijar
ครูต่างประเทศ

Mrs. Dolly Mae Popilo
ครูต่างประเทศ

Miss Marsyl Jane Bansalao
ครูต่างประเทศ

Mr. Ayden Lourens
ครูต่างประเทศ

Miss Caitlin Karwand
ครูต่างประเทศ

Mr. Mark Lunardi
ครูต่างประเทศ

Mr. Darren Mccallion
ครูต่างประเทศ